Diversitat audiovisual i plataformes en línia: el cas Netflix (2018-2019)

Aquest projecte d’investigació persegueix produir coneixement sobre del paper que juguen les plataformes en línia per a la diversitat de les indústries audiovisuals. Per a això es proposa comprendre l’actuació i impacte de les plataformes transnacionals en línia que comercialitzen continguts audiovisuals a través de la Internet pública oberta, conegudes com over the top (OTT), atenent al seu perfil socioeconòmic i a la reacció política-regulatòria que la seva irrupció ha propiciat. Aquest impacte s’analitzarà al·ludint a Espanya en particular i en clau de promoció i / o protecció de la diversitat de les indústries audiovisuals, oferint informació en profunditat d’un cas d’estudi singular: el de l’empresa Netflix.

El projecte de recerca ‘Diversitat audiovisual i plataformes en línia: el cas Netflix’ (ref. CSO2017 -83.539-R) es desenvolupa, durant el bienni 2018-2019, en el marc del Programa estatal d’R + D + I Orientada als Reptes de la Societat del Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya.

 

Diversitat de la indústria audiovisual a l’era digital (2015-2017)

El conjunt de les expressions culturals i, molt especialment, els béns i serveis audiovisuals, experimenten importants transformacions amb l’expansió de les tecnologies digitals. El nou entorn digital ofereix possibilitats d’enriquiment de la diversitat audiovisual, reforçant la seva difusió i ampliant el seu accés a un vast públic, però també desplega nous reptes a afrontar. L’emergència d’actors globals amb lògiques i pràctiques de concentració empresarial i enginyeria fiscal i legal, per exemple, pot perjudicar la diversitat cultural.

Diversitat de la indústria a l’era digital és un projecte de recerca que focalitza tant en els poderosos intermediaris (Google, YouTuble, Spotify, Apple…) como en els petits i mitjans agents independents. Així mateix, proposa oferir un balanç sobre la implementació de la “Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals”, aprovada per l’UNESCO al 2005 i ratificada per més de 130 països.

El projecte de recerca Diversitat de la indústria audiovisual a l’era digital (ref. CSO2014-52354-R) es desenvolupa, durant el bienni 2015-2016, en el marc del Programa Estatal d’I+D+i . Orientada als Reptes de la Societat del Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya.

 

Diversitat cultural i audiovisual: bones pràctiques i indicadors (2012-2014)

El concepte de diversitat cultural ocupa un lloc central en els debats socials contemporanis. Abordar, atendre, incorporar la ‘diversitat’ acabà convertint-se en un dels nous llocs comuns de les polítiques públiques. Això també és vàlid pel cas de les polítiques públiques per la cultura i la comunicació.

Part de la importància adquirida per aquesta noció i la seva aplicació a diferents aspectes de la vida actual resideix en el treball desenvolupat per la UNESCO (Declaració universal sobre la diversitat cultural, 2001; Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals, 2005) i per diferents organitzacions socials (Xarxa Internacional de Polítiques Culturals-RIPC, Xarxa Internacional per la Diversitat Cultural-RIDC, etc.).

El projecte de recerca Diversitat cultural i audiovisual: bones pràctiques i indicadors, que es desenvolupa durant el trienni 2012-2014, aborda la problemàtica de la diversitat en el marc de funcionament dels sectors que conformen l’audiovisual (cinema, televisió, ràdio, música enregistrada, videojoc), amb especial atenció a la realitat espanyola.

Des del projecte es considera, com punt de partida, que l’aplicació exclusiva de les regles del mercat a l’audiovisual presenta una amenaça a la diversitat cultural; ja que aquesta situació equivaldria a una homogeneïtzació de l’audiovisual basada en una lògica exclusivament econòmica i comercial, que exclouria les expressions audiovisuals “menys rentables” o mancats dels recursos i mecanismes de suport necessaris per a la seva expressió.

Els objectius del projecte són:

  • Conèixer i analitzar les conseqüències que ha tingut la ratificació de la Convenció sobre la protecció i promoció de la diversitat de les expressions culturals (UNESCO, 2005) per part de l’Estat espanyol.
  • Identificar quins són els factors i circumstàncies que atempten contra la diversitat en l’audiovisual.
  • Detectar bones pràctiques que fomenten la diversitat en l’audiovisual.
  • Elaborar eines que permetin mesurar el grau de diversitat que presenta un determinat sector audiovisual amb la finalitat d’orientar polítiques i estratègies.

Pels responsables del projecte, l’efectiva protecció i promoció de la diversitat cultural en l’audiovisual precisa comptar amb mecanismes capaços de diagnosticar el grau de diversitat cultural (i les problemàtiques inherents a aquesta) que els mateixos exhibeixen amb la finalitat d’orientar polítiques en el sector audiovisual.